Privacybeleid van Grootebroek Gaat Los

Deze privacy verklaring van Grootebroek gaat los is van toepassing bij het bezoeken van onze website, jegens (potentiële)

klanten bij gebruikmaking van onze diensten, leveranciers, relaties en medewerkers van Grootebroek gaat los en heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Grootebroek gaat los de verantwoordelijke van is. Deze privacy verklaring is te raadplegen op onze website (op deze pagina) of zal op verzoek (per e-mail) worden toegezonden.

Wij respecteren ieder zijn privacy en houden ons aan de vigerende wet- en regelgeving, zoals vanaf 25 mei 2018 de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening, alsmede aan de (verwerkers)overeenkomsten die Grootebroek gaat los met klanten, leveranciers en relaties heeft gesloten.

Website

De informatie die door middel van de website van Grootebroek gaat los kan worden verkregen heeft een algemeen informatief karakter. Hoewel Grootebroek gaat los ernaar streeft om de website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, kan het zo zijn dat de inhoud van (onderdelen van) de website niet juist, volledig of actueel meer is. Grootebroek gaat los aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of

nalaten van de bezoeker van de website op grond van de verkregen informatie op de website.

Verwerking persoonsgegevens

Grootebroek gaat los doet er alles aan op uw privacy te waarborgen. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, zodat wij een goede dienstverlening kunnen aanbieden en/of noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij maken onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u daar misschien bewust van bent. De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden in beginsel niet door ons gebruikt. Alleen indien u uw contactgegevens verstrekt (naam en e-mailadres), zodat wij contact kunnen opnemen, vindt vastlegging daarvan plaats. Het gaat uitsluitend om gegevens die noodzakelijk zijn om in contact met u te kunnen komen. Grootebroek gaat los verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons

verstrekt. Voor relatiebeheer en communicatie worden persoonsgegevens verwerkt zoals:

- achternaam, voorna(a)m(en), voorletter(s);

- adres, postcode, woonplaats;

- e-mailadres(sen);

- telefoonnummer(s);

- geslacht;

- functie;

- bankrekeningnummer (indien van toepassing).

Ben je jonger dan 16 jaar? Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken als je

daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die de privacy statement van Grootebroek gaat los heeft gelezen.

Grondslagen en Doeleinden verwerking

De wettelijke grondslag op basis waarvan Grootebroek gaat los vrijwel alle persoonsgegevens verwerkt is noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst (vanopdracht) of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst (van opdracht). Dit geldt voor alle dienstverlening die Grootebroek gaat los voor haar klanten verzorgt, de overeenkomsten met leveranciers, de overeenkomsten met medewerkers alsmede om de noodzakelijke bedrijfsvoering zo correct, efficiënt en veilig te laten verlopen. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming,

een wettelijke verplichting of vanwege gerechtvaardigd belang. Ingeval van toestemming heeft u te allen tijde het recht de toestemming in te trekken. U kunt toestemming weigeren, maar dit kan in sommige gevallen betekenen dat wij onze betreffende diensten aan u dienen te beëindigen. Of onze diensten om deze reden dienen te worden beëindigd, is ter uitsluitende beoordeling aan ons.

Uw rechten

U heeft als betrokkene de navolgende rechten:

- recht op informatie over het bestaan en doel van de verwerking vóórdat uw persoonsgegevens worden verwerkt;

- recht op inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens;

- recht op rectificatie ofwel correctie, indien wij onjuiste informatie persoonsgegevens over u hebben verwerkt dan wel het recht op een aanvullende verklaring wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens;

- recht op vergetelheid ofwel gegevenswissing: we zullen in een aantal gevallen op uw verzoek uw persoonsgegevens wissen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit niet te doen;

- recht op beperking van verwerking: in bepaalde gevallen heeft u het recht dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken en mogen wijzigen;

- recht op gegevensoverdraagbaarheid ofwel data portabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te verkrijgen.

Als u gebruikt wenst te maken van uw rechten, verzoeken wij u vriendelijk uw verzoek schriftelijk per e-mail in te dienen (zie hierna voor de contactgegevens van Grootebroek gaat los. Wij zullen uw identiteit verifiëren alvorens wij overgaan tot uw verzoek.

Dienstverlening door derden

Grootebroek gaat los schakelt (rechts)personen (“Derden”) in om haar dienstverlening zo efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Deze Derden zijn onder meer leveranciers van software en ICT-systemen, gespecialiseerde adviseurs en overige dienstverleners. De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder verantwoordelijkheid van Grootebroek gaat los. Als deze partijen noodzakelijkerwijs toegang dienen te hebben tot persoonsgegevens, zal indien nodig een (verwerkers)overeenkomst worden gesloten waarin afspraken worden vastgelegd omtrent een correcte, veilige verwerking en geheimhouding van deze persoonsgegevens waarborgen. Verstrekking aan derden Uw gegevens worden door ons nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking. Grootebroek gaat los zal uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan opsporingsinstanties of overheidsinstanties wanneer dit is verplicht volgens toepasselijk recht of op last van een bevel van een overheidsinstantie, en alleen voor zover noodzakelijk ter bestrijding

van fraude of criminele activiteiten. Informatie die bestemd is voor derde partijen als de overheid of de bank, niet zijnde de hierboven genoemde informatie, zoals belastingaangiften en financiële rapportages worden door ons uitsluitend doorgegeven op basis van een afgegeven machtiging van de betrokkene. Bij voorkeur worden deze documenten door de betrokkene zelf naar deze derde partijen doorgestuurd. Onder geen beding verkoopt Grootebroek gaat los ingevoerde gegevens aan derden, tenzij de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Beveiliging en bewaartermijn

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, treft Grootebroek gaat los passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico

afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Er wordt gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Medewerkers van Grootebroek gaat los zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht als zij persoonsgegevens

verwerken. Als wij persoonsgegevens niet meer nodig hebben, worden ze gecontroleerd en wanneer mogelijk

verwijderd. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. Grootebroek gaat los mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven, doch zal dit nooit langer doen dan noodzakelijk.

Verwerkingsregister

Overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving houdt Grootebroek gaat los een register van de verwerkingsactiviteiten bij die onder de verantwoordelijkheid van Grootebroek gaat los plaatsvinden.

Cookies

Voor meer informatie over onze uitgebreide cookiebeleid verwijzen wij u graag naar de cookie verklaring op onze website

Wijzigingen

Grootebroek gaat los behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid. Grootebroek gaat los adviseert u daarom deze Privacy Statement met regelmaat te raadplegen. Indien Grootebroek gaat los belangrijke wijzigingen doorvoert die van invloed kunnen zijn op de verwerking van persoonsgegevens zal zij de betrokkenen voorafgaand informeren.

Contact

Voor vragen en/of klachten over uw rechten en de manier waarop Grootebroek gaat los met uw persoonsgegevens omgaat, verzoeken wij u allereerst schriftelijk contact per brief of per e-mail op te nemen met ons.

Grootebroek gaat los streeft ernaar u binnen een termijn van vier weken van een antwoord te voorzien. Grootebroek gaat los gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw gegevens. Indien u desalniettemin een klacht wilt indienen verwijst Grootebroek gaat los u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Stichting Kermis Grootebroek

T.a.v. de heer F. Rood

E-mail: info@grootebroekgaatlos.nl

KvK-nummer: 75312247

Privacy statement d.d. 15 februari 2023

Copyright © 2024 Grootebroek Gaat Los