Algemene voorwaarden en huisregels

ALGEMENE VOORWAARDEN

-Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd ticket. Uitgeprint of op de telefoon. Personen die willen binnentreden kunnen worden verzocht hun legitimatie te tonen vanwege het controleren op bedoelde leeftijdsgrens.

 

- De tickets zijn en blijven eigendom van de organisator. Het ticket geeft de houder recht op het bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het ticket die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

  

- Het ticket wordt eenmalig verstuurd naar het door u opgegeven e-mail adres.

- Annuleringsbeleid: Het is na aankoop niet mogelijk om tickets en consumptiemunten te wijzigen en/ of te annuleren. We adviseren om goed te controleren dat je de juiste tickets en consumptiemunten heb bestelt.

In het geval het evenement verplaatst of geannuleerd wordt, ontvang je van ons meer informatie over restituties. Je betaalt je bestelling rechtstreeks aan de organisator van het evenement. Voor vragen over eventuele restituties dien je contact op te nemen met de ons via www.grootebroekgaatlos.nl/contact

- Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de huisregels, is de Organisator gerechtigd het Ticket ongeldig te maken en/of bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker recht heeft op het bedrag dat hij voor het Ticket (waaronder begrepen servicekosten) aan organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan.  

- De organisator heeft het recht bezoekers van het evenement en hun bagage voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het evenement te (laten) fouilleren. De bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang tot het evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder recht op restitutie van het bedrag van het ticket.

- "Toegankelijkheid invalide/minder valide bezoekers" Er zal geen invalide toilet zijn, mensen met een beperking zijn natuurlijk wel welkom mits ze zich kunnen redden met een normale dixi toilet. De ondergrond in de tent is verhard met een vlonder vloer.

- Drugs welke op de opiumwet verbod lijst staan beschreven zijn verboden mee naar binnen te nemen. De bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het bedrag van het ticket, of kan van het evenement worden verwijderd en/of overgedragen worden aan de politie. De organisator heeft het recht om de in beslag genomen goederen te vernietigen.

- De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel en/ of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het evenement.

- Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de bezoeker die het gevolg is van een aan organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de redelijke, aantoonbare en directe out-of-pocket schade en kosten van de bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van organisator zal worden uitgekeerd.

- De bezoeker is verplicht om ontstane schade direct te melden aan organisator via het e-mailadres info@grootebroekgaatlos.nl zoals beschreven in Artikel 2.2 op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding.

- Geen alcohol onder de 18 jaar mocht de beveiliging toch een minderjarig persoon aantreffen die alcohol drinkt zal deze het terrein moeten verlaten zonder restitutie van zijn entree kaart en consumptie munten.

- De organisator zal er naar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan. De organisator is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen is de lengte van het programma/optreden door artiesten.

- Indien hulpdiensten het evenementen terrein moeten betreden dient u ruimte te geven aan hen. Bij negatief gedrag naar de hulp verleners zal u direct worden verwijdert van het evenementen terrein. 

- In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, (slechte) weersomstandigheden etc., heeft de organisator het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren. De organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het evenement als bovenbedoeld, zal de organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, onder meer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de website. Uitsluitend in geval van volledige annulering zal de organisator het entreegeld zoals vermeld op het Ticket, maar niet de servicekosten en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, aan de bezoeker op zijn verzoek restitueren. Dit geldt indien het toegangsbewijs door Bezoeker is aangeschaft bij de erkende (voor)verkoopadressen van organisator, en niet indien het ticket is aangeschaft bij een (door organisator geautoriseerd) ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats.

- Indien het evenement als gevolg van overmacht door organisator wordt verschoven naar een andere datum, blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het evenement op de nieuwe datum niet kunnen bezoeken, dan is hij gerechtigd zijn ticket in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de prijs van het ticket (uitgezonderd servicekosten) welke de bezoeker via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd ticket aan het (voor)verkoopadres overlegt, zoals aangegeven op de website.

- Consumptiemunten gekocht voor of tijdens het evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende evenement. De organisator zal geen restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten tijdens of na afloop uitkeren.

Munten kunnen vooraf via de ticket site gekocht worden en op het evenementen terrein bij de munten machines met uw pinpas gekocht worden. Hiernaast zal een loket aanwezig zijn waar u uw munten kan ophalen welke u heeft gekocht via de site doormiddel van u aankoop bevestiging. Hier kunt u ook met contant geld munten kopen.

- Roken is NIET toegestaan in de tent. Dit mag alleen in de buiten in de open lucht hiervoor hebben wij een hoek gecreëerd. Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.

HUISREGELS

- Het is verboden etenswaar, drinken, glas, plastic flesjes, blikjes mee te brengen dit zal in beslag worden genomen en niet worden geretourneerd na afloop. 

- Eindtijd bar en/ of eet gelegenheden: beide zal om 23.55 sluiten.

- Drugs, lachgas(patronen), wapens, vuurwerk en spuitbussen zijn verboden me te nemen naar het evenement.  

- Het bezoeken van het festival is volledig op eigen risico

- Geen alcohol onder de 18 jaar!

- Roken is NIET toegestaan in de tent 

- Consumptiemunten worden niet terug genomen en zijn alleen dit jaar geldig.

- De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan aanwijzingen van de beveiliging van het evenement. En de voorschriften van de huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de Organisator.

- Indien hulpdiensten het evenementen terrein moeten betreden dient u ruimte te geven aan hen. 

Copyright © 2023 Grootebroek Gaat Los